Polityka Prywatności - Sklep Farmedica

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Niniejsza polityka prywatności („Polityka prywatności”) określa zasady przetwarzania oraz ochrony danych osobowych pozyskanych przez sklep internetowy znajdujący się pod adresem https://sklep.farmedica.pl prowadzony przez spółkę pod firmą „FARMEDICA” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, dalej jako „FARMEDICA” lub „My”.

Polityka prywatności jest zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),dalej jako „RODO”,oraz krajowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, w tym ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000).

 1.         Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest każda czynność na danych osobowych bez względu na to, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy niezautomatyzowany, np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, przechowywanie, ujawnianie itd.

 1.         Kim jesteśmy i jak można się z nami skontaktować?

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą FARMEDICAsp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-068), ul. Zawiślańska 43, NIP: 5242443301, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000137535, kapitał zakładowy w wysokości 650 000 zł opłacony w całości.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem przez nas danych osobowych prosimy o skontaktowanie się z nami:

-       listownie na adres:

„FARMEDICA” sp. z o.o.

ul. Zawiślańska 43

03-068 Warszawa

-       mailowo na adres: esklep@farmedica.pl

-       telefonicznie pod numer: tel/fax 22 518 36 00 lub 22 518 36 42 lub 503 039 292.

 1.         W jaki sposób, w jakim celu i na jakiej podstawie prawnej zbieramy dane osobowe?

Za pośrednictwem naszej strony internetowej zbieramy dane osobowe w następujący sposób:

-       automatycznie;

-       podczas transakcji zakupu;

-       podczas rejestracji i zakładania konta użytkownika;

-       podczas kontaktu z nami.

3.1.  Dane zbierane automatycznie.

Przy każdorazowym uruchomieniu strony internetowej, poniższe informacje dotyczące użytkownika strony są zapisywane automatycznie:

-            data i czas wejścia na stronę;

-            system operacyjny użytkownika strony;

-            rodzaj i wersja przeglądarki;

-            czas dostępu;

-            adresy odwiedzonych stron;

-            nazwa pobranych plików i liczba plików;

-            adres IP;

-            identyfikator.

Gromadzenie tych danych ma na celu kontrolę danych osobowych oraz poprawę funkcjonalności strony internetowej (podstawa prawna: art. 6 ust. lit. f RODO).

3.2.  Dane zbierane podczas transakcji zakupu.

W celu przyjęcia i realizacji zamówienia prosimy Państwa o podanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, firma, data urodzenia (opcjonalnie), numer telefonu, adres dostawy, dane dotyczące płatności.

Podane przez Państwa dane osobowe są przez nas przetwarzane w celu:

a)    zawierania i wykonywania umów (realizacji zamówień), komunikowania się z Państwem w związku z realizacją zamówienia oraz zarządzania płatnościami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b)   wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych np. wystawienia faktury lub paragonu, przyjmowania zwrotów produktów, rozpatrywania reklamacji (podstawa prawna: art. 6 ust. lit. c RODO);

c)    ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, np. dochodzenia przysługujących nam roszczeń w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej z nami umowy, co jest naszym uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. lit. f RODO);

d)   tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze wewnętrzne potrzeby, co jest naszym uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. lit. f RODO);

e)    archiwalnym, tj. przechowywania informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. lit. f RODO).

3.3.  Dane zbierane podczas rejestracji konta.

W celu dokonywania zakupów w naszym sklepie internetowym mogą Państwo zarejestrować się i założyć konto użytkownika („Moje konto”). Założenie konta umożliwi Państwu szybsze i prostsze dokonywanie zakupów. Za pomocą konta użytkownika mogą Państwo zarządzać swoimi danymi osobowymi (dokonywać ich zmiany lub uzupełnienia), jak również przeglądać historię swoich zamówień. Konto użytkownika mogą Państwo w każdej chwili zamknąć kontaktując się z nami mailowo lub pod wskazane w pkt 2 numery telefonów.

Aby dokonać rejestracji i założenia konta zostaną Państwo poproszeni o podanie następujących danych osobowych: imię, nazwisko, firma, data urodzenia (opcjonalnie), numer telefonu, adres dostawy, dane dotyczące płatności.

Przekazane przez Państwa podczas rejestracji dane osobowe zostaną zapisane na potrzeby przyszłych zamówień.

Podane przez Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane w celu:

a)    rejestracji i założenia konta użytkownika, identyfikacji użytkownika konta i umożliwienia mu dostępu do funkcji konta (podstawą prawną jest Państwa zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

b)   zawierania i wykonywania umów (realizacji zamówień), komunikowania się z Państwem w związku z realizacją zamówienia oraz zarządzania płatnościami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c)    obsługi klienta, tj. m.in. obsługi wniosków i zapytań kierowanych do nas przez Państwa, co jest naszym uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. lit. f RODO);

d)   wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych np. przyjmowanie zwrotów produktów, rozpatrywania reklamacji, wystawienia faktury lub paragonu (podstawa prawna: art. 6 ust. lit. c RODO);

e)    ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, np. dochodzenia przysługujących nam roszczeń w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zawartej z nami umowy, co jest naszym uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. lit. f RODO);

f)    tworzenia zestawień, analiz, statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, co jest naszym uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. lit. f RODO);

g)    archiwalnym, tj. przechowywania informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. lit. f RODO).

3.4.   Dane zbierane podczas kontaktu z nami.

Gdy kontaktują się Państwo z nami za pomocą strony internetowej, w tym za pośrednictwem znajdującego się na stronie formularza kontaktowego, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, numer telefonu itp.

Przekazane nam przez Państwa dane osobowe mogą zostać przez nas wykorzystane w celu udzielenia Państwu odpowiedzi na Państwa pytania i wnioski dotyczące m.in. złożonego zamówienia lub funkcjonowania naszej strony internetowej (podstawa prawna: art. 6 ust. lit. b i f RODO).

 1.         Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Przekazanie nam danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celów, dla których zostały zebrane, tj. m.in. realizacji zamówień, korzystania z konta użytkownika, udzielenia odpowiedzi na pytania zamieszczone w formularzu kontaktowym.

Niektóre z danych osobowych, o których podanie Państwa prosimy zaznaczone będą jako obowiązkowe, gdyż są to dane niezbędne do realizacji zamówienia lub umożliwienia Państwu dostępu do konkretnych funkcji konta użytkownika. Niepodanie tych danych może spowodować brak możliwości realizacji zamówienia lub dostępu do określonych funkcji.

 1.         Komu przekazujemy dane osobowe?

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty z następujących kategorii:

1)        podmioty świadczące usługi na naszą rzecz przetwarzające dane osobowe na podstawie odrębnej z nami umowy, tj.:

a)    podmioty obsługujące nasze systemy informatyczne lub świadczące usługi telekomunikacyjne,

b)   podmioty świadczące usługi doradcze, konsultacyjne, pomoc prawną, podatkową, rachunkową,

2)        podmioty prowadzące działalność pocztową, kurierską lub płatniczą (banki, instytucje płatnicze);

3)        nasi pracownicy upoważnieni do przetwarzania danych osobowych zobowiązani do zachowania poufności;

4)        organy państwowe, jeżeli obowiązek przekazania im danych wynika z przepisów prawa;

 1.         Czy przekazujemy dane osobowe do państwa trzeciego?

Państwa dane osobowe będą przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) obejmującego Unię Europejską, Norwegię, Lichtenstein i Islandię. Nie planujemy przekazywania danych osobowych poza EOG lub do organizacji międzynarodowej.

 1.         Czy podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany?

W oparciu o Państwa dane osobowe nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym stosując profilowanie.

 1.         Jak długo przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe są przez nas przechowywane i przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane.

Dane osobowe przetwarzane w celu:

1)        poprawy funkcjonalności strony internetowej (dane zbierane automatycznie) są usuwane po osiągnięciu celów, dla których zostały zebrane, nie później niż po upływie 36 miesięcy od ostatniej aktywności;

2)        rejestracji i założenia konta użytkownika, identyfikacji użytkownika konta i umożliwienia mu dostępu do funkcji konta przechowuje do czasu zamknięcia konta przez Państwa użytkownika;

3)        zawarcia i wykonania łączącej nas umowy przechowujemy przez czas trwania umowy i czas potrzebny do rozliczeń po jej zakończeniu;

4)        ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przechowujemy do czasu przedawnienia się roszczeń wynikających z umowy, a w przypadku dochodzenia przez nas roszczeń lub wszczęcia postępowania przez właściwy organ – do czasu zakończenia postępowania;

5)        obsługi Państwa zapytań i wniosków przetwarzamy nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi na zapytanie lub wniosek, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z zapytaniem lub wnioskiem;

6)        wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych przechowujemy przez czas:

a)    wykonania obowiązków (np. przez czas potrzebny do wystawienia faktury lub paragonu);

b)   w którym przepisy prawne (np. podatkowe, rachunkowe) nakazują nam przechowywać dane;

c)    w którym możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązku prawnego (np. otrzymać karę finansową za naruszenie obowiązków);

7)        tworzenia zestawień, analiz, statystyk przetwarzamy przez czas trwania umowy, a następnie przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy.

 1.         Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych oraz jak je zrealizować?

W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych mają Państwo prawo do:

1)        dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawienia, uzupełnienia), ograniczenia ich przechowywania lub usunięcia;

2)        przenoszenia danych osobowych przetwarzanych przez nas na podstawie zgody lub w celu wykonania umowy; oznacza to możliwość otrzymania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłania tych danych innemu administratorowi, a także żądania od nas przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe;

3)        usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”);jednakże prawo do usunięcia danych osobowych nie może zostać przez nas zrealizowane w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne do (i) wywiązania się przez nas z obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa polskiego lub (ii) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;

4)        sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowychprzetwarzanych przez nas do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów; sprzeciw może zostać wniesiony w dowolnym momencie i musi zostać uzasadniony Państwa szczególną sytuacją; po wniesieniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych osobowych w tych celach;

5)        cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowychprzetwarzanych na podstawie zgody; cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.

 1.     Co w sytuacji, gdy uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem?

Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO mogą Państwo wnieść skargę do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (www.uodo.gov.pl).

 1.     Polityka cookies.

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy w różnych celach tzw. pliki cookies.

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu użytkownika przez przeglądarkę internetową, zawierające preferencje dotyczące odwiedzanych przez użytkownika stron internetowych.

Pliki cookies dzielimy na sesyjne oraz trwałe. Pierwsze z nich to pliki tymczasowe, trwale usuwane od razu po zamknięciu przeglądarki, drugie natomiast przechowywane są na urządzeniu po zamknięciu przeglądarki przez czas określony w samym pliku cookie lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Pliki cookies używane są przez nas do:

-       rozpoznania użytkownika i zachowania zawartości jego koszyka, listy życzeń itp.;

-       ułatwiania użytkownikowi procesu logowania (w tym do funkcji "pozostań zalogowany") i korzystania z naszej strony internetowej;

-       tworzenia statystyk aktywności użytkowników, w tym przez zewnętrzne narzędzia analityczne (np. Google Analytics);

-       zapamiętywania ustawień i urządzenia, z którego korzysta użytkownik w celu optymalizacji wyświetlanej zawartości.

Zdobyte za pomocą plików cookies informacje wykorzystujemy tylko i wyłącznie samodzielnie i nie przekazujemy ich stronom trzecim. Używamy ich do ułatwiania użytkownikom korzystania z naszej strony, jak również do monitorowania ich aktywności w celu optymalizacji strony oraz oferty sklepu i ewentualnych wyświetlanych reklam.

Jeśli nie zgadzają się Państwo na stosowanie plików cookies mogą Państwo wyłączyć zapisywanie plików cookies na dysku twardym w odpowiednich ustawieniach przeglądarki, z której Państwo korzystacie.

Należy jednak pamiętać, że wyłączenie cookies może uniemożliwić dostęp do pełnych opcji naszej strony internetowej, w tym m.in. logowanie się do konta oraz dodawanie produktów do koszyka i w efekcie składanie zamówień. Nie będzie to miało jednak wpływu na samo przeglądanie oferty.

 1.     Zmiany Polityki prywatności.

Polityka prywatności będzie przez nas aktualizowana i dostosowywana do zmiany przepisów w zakresie ochrony danych osobowych.

 


TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.