Regulamin sklepu - Sklep Farmedica

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO FARMEDICA Sp. z o.o.

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedawcę pod adresem http://sklep.farmedica.pl.

 

Sprzedawcą jest spółka pod firmą Farmedica sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawiślańskiej 43, 03-068 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000137535, o kapitale zakładowym w wysokości 650 000 PLN, NIP 5242443301, REGON 015239710.

 

Kontakt ze Sprzedawcą można uzyskać w następujący sposób:

-       pod numerem tel.: 22/518-36-00 (opłata jak za połączenie standardowe – według cennika właściwego operatora);

-       korzystając z adresu poczty elektronicznej: esklep@farmedica.pl.

 

Definicje

§ 1.

 1.         Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 2.         Nabywca – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, dokonująca lub zamierzająca dokonać Zamówienia.
 3.         Przedsiębiorca – Nabywca zawierający Umowę Sprzedaży Produktów w celu związanym z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4.         Konsument – osoba fizyczna zawierająca Umowę Sprzedaży Produktów w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5.         Produkty – rzeczy ruchome będące przedmiotem Umowy Sprzedaży, wymienione i opisane na stronie http://sklep.farmedica.pl w chwili składania Zamówienia.
 6.         Zamówienie – oświadczenie woli Nabywcy, określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, stanowiące ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 7.         Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną poprzez złożenie Zamówienia przez Nabywcę w Sklepie Internetowym (złożenie oferty) i potwierdzenie Zamówienia przez Sprzedawcę (przyjęcie oferty).
 8.         Sklep Internetowy/Sklep – serwis internetowy dostępny na stronie http://sklep.farmedica.pl, za pośrednictwem którego Nabywca może dokonać zakupu Produktów.
 9.         Formularz Zamówienia – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Nabywca może złożyć Zamówienie.
 10.     Formularz Rejestracji – usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Nabywca, podając swoje dane osobowe, tworzy Konto Użytkownika, przy użyciu którego może składać Zamówienia, śledzić status Zamówienia oraz przeglądać historię Zamówień.
 11.     Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy określonych w odrębnych przepisach.
 12.     Konto Użytkownika – narzędzie dostępne w systemie Sklepu Internetowego po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające Nabywcy m.in. śledzenie etapów Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycji danych Nabywcy, itp.
 13.     Użytkownik – Nabywca zarejestrowany na stronie internetowej Sklepu posiadający Konto Użytkownika.

 

Warunki ogólne

§ 2.

 1.         Regulamin Sklepu Internetowego określa zasady działania Sklepu Internetowego Sprzedawcy oraz warunki zawierania i realizacji Umów Sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu z Nabywcami.
 2.         Warunkiem złożenia przez Nabywcę Zamówienia w Sklepie Internetowym jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień, a także zapoznanie się przez Nabywcę z Polityką prywatności oraz Polityką cookies.
 3.         Regulamin jest częścią Umowy Sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Nabywcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 4.         Wymagania techniczne korzystania z usług Sklepu Internetowego: komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową obsługującą standard HTML 5 oraz z włączoną obsługą JavaScript i plików cookies.
 5.         Zakazane jest podejmowanie czynności i dostarczanie przez Nabywców treści o charakterze bezprawnym.
 6.         Wszystkie Produkty zamieszczone w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, posiadają wymagane atesty oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 7.         Produkt będący przedmiotem Umowy Sprzedaży pozostaje własnością Sprzedawcy do momentu zapłaty ceny przez Nabywcę.
 8.         Informacje o Produktach zamieszczone na stronie internetowej Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy i ceny, mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.
 9.         Nabywca może skorzystać z dostępnej na stronie internetowej Sklepu opcji zapamiętania danych przez system w celu ułatwienia składania kolejnego Zamówienia, śledzenia etapów Zamówienia oraz przeglądania historii Zamówień. W tym celu Nabywca może utworzyć Konto Użytkownika.
 10.     Utworzenie Konta Użytkownika wymaga dokonania rejestracji. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. W celu dokonania rejestracji, należy wypełnić Formularz Rejestracyjny zamieszczony na stronie internetowej Sklepu poprzez podanie aktywnego adresu e-mail oraz hasła, a także danych kontaktowych Nabywcy (imienia lub nazwy firmy, nazwiska, adresu, numeru telefonu).
 11.     Nabywca może w dowolnym momencie zamknąć konto Użytkownika kontaktując się ze Sprzedawcą mailowo na adres esklep@farmedica.pl lub telefonicznie pod numer 22/518-36-00.

 

Składanie zamówień

§ 3.

 1.         Zamówienia należy składać za pośrednictwem Formularza Zamówienia dostępnego na stronie internetowej Sklepu pod adresem http://sklep.farmedica.pl.
 2.         W celu złożenia Zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu skompletować Zamówienie, wybrać sposób dostarczenia Produktu oraz sposób zapłaty, wypełnić Formularz Zamówienia, zatwierdzić, a następnie przesłać Zamówienie poprzez naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie i płacę”. Naciśnięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie i płacę” oznacza złożenie przez Nabywcę Zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 3.         Nabywca Kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Poprzez naciśnięcie przycisku „Dodaj do koszyka” Nabywca dokonuje wyboru Produktu znajdującego się w asortymencie Sklepu w chwili składania Zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną oraz wybiera rozmiar, jeżeli Produkt jest oferowany w różnych rozmiarach. Po naciśnięciu przycisku „Przejdź do realizacji zamówienia” Nabywca wypełnia Formularz Zamówienia.
 4.         W formularzu Zamówienia Nabywca wskazuje:

a)    rodzaj i ilość zamawianego Produktu,

b)   adres i sposób dostawy Produktu;

c)    sposób płatności.

 1.         Złożenie Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia możliwe jest całą dobę, we wszystkie dni tygodnia. Zamówienia złożone w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane w następnym dniu roboczym.
 2.         Nabywca wypełniający Formularz Zamówienia zobowiązany jest do podania prawdziwych danych adresowych, teleadresowych oraz adresów e-mail. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia Sprzedawca potwierdza przyjęcie Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres
  e-mail wskazany przez Nabywcę w Formularzu Zamówienia.
 3.         Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą.
 4.         Dokumentem potwierdzającym zawarcie Umowy Sprzedaży Produktu jest faktura VAT lub paragon. Nabywca składający Zamówienie upoważnia Sprzedawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.
 5.         Faktura VAT lub paragon są dostarczane Nabywcy wraz z zakupionym Produktem.
 6.     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niepoprawności bądź nieaktualności danych podanych przez Nabywcę w Formularzu Zamówienia lub Formularzu Rejestracji, w szczególności wywołane podaniem błędnych danych kontaktowych Nabywcy lub adresu dostawy.

 

Ceny Produktów i formy płatności

§ 4.

 1.         Ceny wszystkich Produktów zamieszczonych w Sklepie Internetowym:

a)    wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT);

b)   nie uwzględniają kosztów dostawy Produktów;

c)    nie obejmują montażu ani szkolenia w zakresie obsługi Produktu.

 1.         Ceną wiążącą Sprzedawcę jest cena podana przy Produkcie w momencie złożenia Zamówienia przez Nabywcę.
 2.         Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostarczenia jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu http://sklep.farmedica.pl w trakcie składania Zamówienia, w tym bezpośrednio przed zatwierdzeniem i złożeniem przez Nabywcę Zamówienia. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje koszty, które Nabywca zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia Produktu.
 3.         Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów zamieszczonych w Sklepie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Zmiana ceny przez Sprzedawcę nie ma wpływu na cenę Produktów określonych w Zamówieniach złożonych przed zmianą ceny bądź odwołaniem akcji promocyjnej przez Sprzedawcę.
 4.         Nabywcy przysługuje prawo wyboru następujących sposobów płatności za zakupiony Produkt:

a)    gotówką - przy odbiorze Produktu od kuriera (za pobraniem) bądź przy odbiorze Produktu w siedzibie Sprzedawcy;

b)   za pośrednictwem serwisu PayU;

c)    przelewem bankowym na rachunek bankowy Sprzedawcy o nr 64 1910 1048 2201 1910 1790 0002 (przedpłata).

 

Realizacja Zamówień i koszty dostawy

§ 5.

 1.         Przez realizację Zamówienia należy rozumieć dostarczenie zakupionego Produktu do Nabywcy.
 2.         Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu Zamówienia przez Sprzedawcę.
 3.         W przypadku wyboru przez Nabywcę sposobu płatności w formie przelewu bankowego (przedpłata) realizacja Zamówienia rozpocznie się dopiero po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 4.         Zamówienia są realizowane w ciągu 3 dni roboczych od momentu potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę (zawarcia Umowy Sprzedaży) lub od momentu zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedawcy w przypadkach, o których mowa w ust. 3 powyżej.
 5.         Zakupione Produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej na adres dostawy wskazany przez Nabywcę w Formularzu Zamówienia. Nabywca może również wybrać opcję osobistego odbioru zakupionych Produktów w siedzibie Sprzedawcy.
 6.         Koszt dostawy Produktów wyświetlany jest po wybraniu sposobu dostawy.

 

Gwarancja i reklamacje

§ 6.

 1.         Wszystkie Produkty zamieszczone w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe oraz - jeżeli jest to wymagane - posiadają instrukcję, która jest dostarczana wraz z Produktem.
 2.         Produkty mogą być objęte gwarancją producenta, Importera lub Sprzedawcy obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje o udzielonej gwarancji oraz okresie gwarancji znajdują się w opisie Produktu na stronie Sklepu Internetowego.
 3.         Szczegółowe warunki realizacji gwarancji opisane zostały w karcie gwarancyjnej.
 4.         Dokumentem uprawniającym do świadczeń gwarancyjnych jest karta gwarancyjna wraz z dowodem potwierdzającym nabycie Produktu w Sklepie Internetowym, a w przypadku niewystawienia karty gwarancyjnej dla danego Produktu paragon lub faktura VAT potwierdzająca nabycie Produktu w Sklepie Internetowym.
 5.         Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z niewłaściwym zainstalowaniem lub użytkowaniem zakupionego Produktu przez Nabywcę, jak również za uszkodzenia Produktu spowodowane dokonywaniem przez Nabywcę napraw i przeróbek.
 6.         Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Nabywcy Produktu bez wad fizycznych i prawnych.
 7.         W przypadku stwierdzenia przez Nabywcę wad Produktu Nabywca może realizować uprawnienia wynikające z rękojmi określone w art. 559 i nast. Kodeksu cywilnego.
 8.         Reklamacje dotyczące zakupionych Produktów można składać telefonicznie pod nr 22/518-36-00 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: esklep@farmedica.pl.
 9.         Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać w szczególności: imię i nazwisko Nabywcy lub firmę w przypadku Przedsiębiorcy, adres do korespondencji, datę zawarcia Umowy Sprzedaży, rodzaj reklamowanego Produktu, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Nabywcy oraz preferowany przez Nabywcę sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć reklamowany Produkt oraz dowód jego zakupu (np. paragon lub fakturę VAT).
 10.     Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedawcę.
 11.     Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do reklamacji złożonej przez Konsumenta w terminie 14 dni od jej złożenia uważa się, że uznał reklamację za uzasadnioną.
 12.     Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przez Nabywcę.
 13.     Koszty dostawy, naprawy oraz wymiany reklamowanego Produktu ponosi Sprzedawca.

 

Odstąpienie od umowy

§ 7.

 1.         Nabywcy będącemu Konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży i zwrotu nieużywanego Produktu bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni:

a)    od objęcia Produktu w posiadanie przez Nabywcę lub wskazaną przez Nabywcę osobę trzecią inną niż przewoźnik;

b)   w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części;

c)    w przypadku Umowy Sprzedaży, która przewiduje regularne dostarczanie Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego Produktu.    

 1.         Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia przez Nabywcę i  przesłanie go na adres Sprzedawcy. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży można złożyć korzystając ze wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zostanie ponadto przesłany Nabywcy wraz z zamówionym Produktem.
 2.         Do zachowania czternastodniowego terminu na odstąpienie od Umowy Sprzedaży wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 3.         W przypadku skutecznego złożenia przez Nabywcę oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą, a to co strony sobie wzajemnie świadczyły podlega zwrotowi w stanie niezmienionym. Jeżeli Nabywca złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 4.         Nabywca zobowiązany jest zwrócić Sprzedawcy dostarczony Produkt lub przekazać go osobie upoważnionej do odbioru przez Sprzedawcę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczające jest odesłanie Produktu przed jego upływem na adres Sprzedawcy.
 5.         Nabywca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 6.         Koszty odesłania zwróconego Produktu w przypadku odstąpienia przez Nabywcę od Umowy Sprzedaży obciążają Nabywcę.
 7.         W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia o odstąpieniu przez Nabywcę od Umowy Sprzedaży Sprzedawca zwróci Nabywcy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu do Nabywcy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Nabywcę sposobu dostarczenia Produktu innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 8.         Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Nabywca, chyba że Nabywca wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca niezwłocznie wystawi i prześle Nabywcy fakturę VAT korygującą, jeżeli została uprzednio wystawiona faktura na zakupiony Produkt.
 9.     Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Nabywcy do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Nabywcę dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10.     Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Nabywcy w odniesieniu do Umowy Sprzedaży, w której:

a)    przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Nabywcy lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b)   przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

c)    przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d)   przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

§ 8.

 1.         Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Nabywców w związku ze składanym Zamówieniem jest spółka Farmedica sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Zawiślańskiej 43, 03-068 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000137535, o kapitale zakładowym w wysokości 650 000 PLN, NIP 5242443301, REGON 015239710.
 2.         Podawane przez Nabywcę podczas dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 poz. 1000).
 3.         Szczegółowe postanowienia dotyczące przetwarzania przez Sklep danych osobowych Nabywców znajdują się w Polityce prywatności, która dostępna jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Polityka Prywatności” pod adresem: http://sklep.farmedica.pl/strony/Polityka-Prywatnosci.html.

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

§ 9.

 1.     Nabywcy będącemu Konsumentem przysługują m.in. następujące możliwości pozasądowego rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a)      Nabywca uprawniony jest do zwrócenia się do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w celu polubownego zakończenia sporu pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

b)      Nabywca uprawniony jest do zwrócenia się do polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w celu rozstrzygnięcia sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży;

c)      Nabywca uprawniony jest do skorzystania z platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution) służącej do przedsądowego rozwiązywania sporów dotyczących umów sprzedaży zawieranych przez Internet dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 1.     Nabywca może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Nabywcą a Sprzedawcą korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacji Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich).
 2.     Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 3.     Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Nabywcę z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronach internetowych Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php, http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php, http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 4.     W zakresie polubownego rozwiązywania sporów transgranicznych właściwe jest Europejskie Centrum Konsumenckie. Adresy właściwych instytucji dostępne są na stronie internetowej: http://www.konsument.gov.pl/pl/eck-w-europie.html.      

 

Postanowienia końcowe

§ 10.

 1.     Postanowień określonych w § 7 Regulaminu nie stosuje się do Nabywców będących Przedsiębiorcami.
 2.     Obecność produktu w cenniku Sklepu Internetowego nie oznacza dostępności Produktu i możliwości realizacji Zamówienia.
 3.     Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Nabywcy (kolor, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Produktu w Sklepie Internetowym. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas aktualizacji (np. cen, itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie potwierdzenia Zamówienia przez Sprzedawcę.
 4.     Wszelkie informacje dotyczące specyfikacji oraz cen Produktów zamieszczonych w Sklepie pochodzą z materiałów publikowanych przez producentów Produktów.
 5.     Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu Nabywcy zostaną poinformowani przez umieszczenie przez Sprzedawcę na stronie http://sklep.farmedica.pl informacji o zmianie Regulaminu zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres co najmniej 14 dni kolejnych dni kalendarzowych. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu, Nabywcy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Sprzedawcę o zmianie Regulaminu poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w Formularzu Rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu oraz datę obowiązywania nowego Regulaminu.
 6.     Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r.
 7.     Ewentualne pytania i skargi prosimy kierować na adres e-mail: esklep@farmedica.pl.
 8.     Wszelkie spory związane ze stosowaniem Regulaminu oraz wykonaniem Umów Sprzedaży rozpatrywane będą przez właściwy rzeczowo i miejscowo sąd powszechny, określony zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego. 
 9.     W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827).

   

Załącznik:

- wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy  POBIERZ

Regulamin sklepu internetowego obowiązujący do 20.08.2018 r. (pobierz)


TO JEST WYRÓB MEDYCZNY. UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.